Regulamin rozgrywek

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z WOJ. POMORSKIEGO

aktualizacja: 20.08.2022

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wyłonienie mistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców w skrócie ALSR.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny klasyfikacji generalnej ALSR otrzymają Puchar a reprezentowane przez nie szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

IV. Współorganizator

 1. Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku przy ulicy Azaliowej 18

V. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na hali gimnastycznej Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku.
 2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia zgłoszonych drużyn, na podstawie klasyfikacji z poprzednich sezonów rozgrywek.

VI. Warunki uczestnictwa w ALSR:

 1. W rozgrywkach ALSR mogą wziąć udział zgłoszone zespoły reprezentujące szkołę podstawową z województwa pomorskiego.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy, do dnia 26 września 2022 roku.
 3. Zgłoszenia drużyny do ALSR dokonuje w imieniu szkoły kapitan drużyny.
 4. Skład listy zawodników musi być zweryfikowany i potwierdzony przez szkołę, którą drużyna reprezentuje pod kątem przynależności do grona rodziców owej szkoły.
 5. Do ALSR w sezonie 2022/2023 mogą przystąpić maksymalnie 32 drużyny.
 6. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się wypełnienie wersji elektronicznej formularza zgodnie z postanowieniami poprzednich punktów, widniejącego pod adresem: https://frespo.pl/event/112/vlll-sezon-alsr-2022-2023, oraz uiszczenia płatności za sezon 2022/2023.
 7. Potwierdzona przez szkołę lista zawodników każdej drużyny musi zostać dostarczona do Organizatora w oryginale najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego kapitanów drużyn. Data spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej inicjatywy http://tss.org.pl/alsr/
 8. Udział w rozgrywkach ALSR jest odpłatny. Opłatę w wysokości 1300 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym do 5 dni od momentu przesłania zgłoszenia. Wpłat należy dokonać na nr rachunku bankowego: ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631.
 9. Wpłat można dokonać w podziale na dwie raty. W takim przypadku kapitan zgłaszanej drużyny powinien uzgodnić to z organizatorem przed wysłaniem zgłoszenia.
 10. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch drużyn.
 11. W ALSR mogą brać udział zawodnicy amatorzy, którzy są rodzicami bądź prawnymi opiekunami ucznia szkoły, którą drużyna reprezentuje, a także osoby które były zgłoszone we wcześniejszych edycjach rozgrywek, o ile zostali zgłoszeni do tej samej drużyny co w latach poprzednich
 12. Wyklucza się udział w ALSR zawodników, którzy posiadają licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej i zostali zgłoszeni do rozgrywek szczebla centralnego.
 13. Każda drużyna może zgłosić do udziału w ALSR maksymalnie 15 zawodników.
 14. Zawodnik może reprezentować w sezonie tylko jedną szkołę. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.
 15. Zawodnik może być w jednym czasie zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 16. W trakcie trwania rozgrywek każda drużyna może dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny. Zgłoszeń takich można dokonać wyłącznie w trakcie sezonu zasadniczego, do chwili rozpoczęcia fazy pucharowej. Korekty dokonuje się poprzez wypełnienie nowego formularza zgłoszeniowego na stronie Frespo.pl. Nowe osoby powinny zostać dopisane nie później niż na trzy dni przed spotkaniem od którego ma obowiązywać. Nowy zawodnik powinien okazać organizatorowi ważna legitymację dziecka przed rozegraniem pierwszego spotkania. Brak spełnienia powyższych zapisów skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek nowo zgłoszonych zawodników.
 17. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 18. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę oraz logo (znak graficzny).
 19. Kolor i wzór koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu (z wyjątkiem zawodnika libero, dla którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu), a koszulki muszą być ponumerowane zarówno na klatce piersiowej jak i na plecach.

VII. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach - grupowej i pucharowej.
 2. Faza grupowa zostanie rozpisana po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Faza pucharowa zostanie rozpisana po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 4. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia spotkania.
 5. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu. Po rozpoczęciu spotkania, nie można dopisywać zawodników do protokołu meczowego. Zawodnik wpisany do protokołu nie musi być obecny na sali w chwili sporządzania protokołu
 6. Każdy zawodnik, przed pierwszym rozegranym przez siebie spotkaniem w ramach ALSR, ma obowiązek okazać ważną legitymację swojego dziecka. W przypadku zawodników nie posiadających dzieci w szkole podstawowej którą reprezentują, weryfikacji zgłoszenia dokona organizator na podstawie formularzy zgłoszeniowych z poprzednich sezonów rozgrywek.
 7. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać także dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 8. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin ALSR nie stanowi inaczej.
 10. Piłkami do rozgrywania meczów są Molten V5M5000. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 11. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 12. Podczas rozgrywania każdego meczu, na boisku może znajdować się nie nie więcej jak dwóch zawodników nie będących aktualnie rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w danej szkole podstawowej, którą drużyna reprezentuje.
 13. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 min.
 14. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 15. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej.
 16. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 17. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
 18. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 i 3:1
 19. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2
 20. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
 21. punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3
 22. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 1:3 i 0:3
 23. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 24. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
 25. Lepszy (wyższy) stosunek wygranych spotkań do spotkań przegranych.
 26. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
 27. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
 28. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 29. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
 30. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
 31. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań ALSR) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
 32. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 :0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
 33. Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 5 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu)
 34. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 35. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:2 i 0:25 w każdym secie)
 36. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 37. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez drużynę przeciwną. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu. Jeżeli w trakcie trwania seta dotrze szósty zawodnik, może on uzupełnić skład dopiero od początku seta kolejnego.
 38. Zmiany zawodników podczas meczu:
 39. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
 40. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
 41. Zawodnik kontuzjowany nie może powrócić na boisko w danym spotkaniu.
 42. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
 43. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
 44. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 45. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VIII. Niewłaściwe zachowanie i sankcje

 1. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji, nie podlega sankcjom. Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespół poziomu zachowania podlegającego sankcjom.
 2. etap pierwszy prewencji: ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana.
 3. etap drugi prewencji: żółta kartka dla członka zespołu - upomnienie takie jest zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje konsekwencji w trakcie gry.
 4. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, przeciwników, członków swojego zespołu lub publiczności, podlega sankcjom i klasyfikowane jest w trzech kategoriach w zależności od wagi przewinienia.
 5. Zachowanie grubiańskie: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi
 6. Zachowanie obraźliwe: zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa.
 7. Agresja: atak fizyczny, agresja lub grożenie.
 8. Zgodnie z oceną sędziego pierwszego i w zależności od stopnia przewinienia, stosuje się i zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje: KARA, WYKLUCZENIE lub DYSKWALIFIKACJA.
 9. Kara - pierwsze grubiańskie zachowanie w meczu przez dowolnego członka zespołu karane jest przyznaniem punktu i zagrywki przeciwnikowi.
 10. Wykluczenie - członek zespołu, któremu udzielono sankcji wykluczenia, do końca seta musi siedzieć na ławce rezerwowych bez prawa do udziału w grze. Jeśli wykluczony zawodnik jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
 11. Pierwsze obraźliwe zachowanie członka zespołu jest sankcjonowane wykluczeniem
 12. Drugie grubiańskie zachowanie w tym samym meczu tego samego członka zespołu sankcjonowane jest wykluczeniem
 13. Dyskwalifikacja - członek zespołu, któremu udzielono sankcji dyskwalifikacji, musi opuścić przestrzeń boiska i nie może wziąć udziału w grze do końca meczu zawodnik jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
 14. Pierwsze zachowanie agresywne, a także groźba agresji jest sankcjonowane dyskwalifikacją
 15. Drugie zachowanie obraźliwe tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją
 16. Trzecie grubiańskie zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją.
 17. Wszystkie sankcje za niewłaściwe zachowanie są sankcjami indywidualnymi, pozostają w mocy przez cały mecz i są zapisywane w protokole zawodów.
 18. Za powtórne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu, sankcje nakładane są progresywnie (za każde kolejne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu stosowana jest wyższa sankcja).
 19. Wykluczenie lub dyskwalifikacja za zachowanie obraźliwe lub agresywne nie wymagają udzielania wcześniej niższych sankcji.
 20. Każde niewłaściwe zachowanie, mające miejsce przed lub między setami, podlega sankcjonowaniu zgodnie z pkt 3, a sankcje są nakładane w następnym secie.
 21. Do sygnalizowania sankcji używa się następujących kartek:
 22. Upomnienie:
 23. etap pierwszy: upomnienie słowne
 24. etap drugi: żółta kartka
 25. Kara: czerwona kartka
 26. Wykluczenie: żółta i czerwona kartka trzymane razem
 27. Dyskwalifikacja: żółta i czerwona kartka trzymane osobno
 28. W przypadku zastosowania przez sędziego pierwszego upomnienia poprzez sygnalizację żółtą kartą lub jakiejkolwiek sankcji w stosunku do zawodnika, w kolejnym spotkaniu podlega on sankcji dyskwalifikacji i nie może wziąć w nim udziału.
 29. Wszelkie wątpliwości co do zastosowanych sankcji przez sędziego pierwszego rozstrzyga organizator rozgrywek.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w ALSR. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w ALSR.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania ALSR (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: http://www.tss.org.pl/alsr/