REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

aktualizacja: 13.09.2020

 1. Regulamin bezpieczeństwa - zwany dalej regulaminem COVID-19, obowiązuje podczas turniejów i rozgrywek siatkarskich organizowanych przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe – zwany dalej organizatorem, do czasu odwołania stanu epidemii przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom rozgrywek poprzez określenie zasad dostępu i przemieszczania się jak i zasad higienicznosanitarnych obowiązujących na terenie obiektu.
 3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika zawodów z obowiązku stosowania się do tych zapisów.
 4. Uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID 19 uczestników rozgrywek.
 6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach jest zobowiązana do dostarczenia, do organizatora listy członków drużyny biorących udział w rozgrywkach. Lista taka powinna zostać dostarczona nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem rozgrywek. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia niezgłoszonej osoby na teren rozgrywek.
 7. Każdy uczestnik (tj. zawodnik, sztab szkoleniowy) rozgrywek zobowiązany jest do dostarczenia do organizatora, wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia, wzór oświadczenia zostanie udostępniony na stronie www organizatora.
 8. Uczestnicy turnieju są zobowiązani nosić maseczki bądź inne elementy odzieży zakrywające usta i nos;
 9. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe rozgrywające w danym momencie mecz lub uczestniczące w rozgrzewce/rozciąganiu nie mają obowiązku noszenia maseczek;
 10. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego;
 11. Przy każdorazowym wejściu na teren obiektu każdemu uczestnikowi turnieju może zostać zmierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 °C osoba nie będzie mogła uczestniczyć w rozgrywkach i wejść na teren obiektu.
 12. Przy wejściu na halę sportową każdy uczestnik obowiązkowo dezynfekuje ręce wystawionym środkiem dezynfekującym.
 13. Każda drużyna przez okres trwania całego turnieju będzie miała do dyspozycji szatnię (zalecany jest przyjazd na halę już w strojach sportowych/meczowych), gdzie zawodnicy będą mogli zostawić swoje rzeczy i zmienić obuwie na halowe. Organizator nie udostępnia prysznica.
 14. Wejście oraz wyjście na boiska będzie odpowiednio oznaczone. Prosimy o zachowanie porządku i respektowanie zaleceń organizatora;
 15. Obecność kibiców jest niemożliwa;
 16. Po każdym rozegranym spotkaniu w hali nastąpi dezynfekcja ławek dla zawodników, stanowisk obsługi sędziowskiej.
 17. Zespoły oczekujące na rozegranie meczu będą uprawnione do wejścia na halę ok. 30 min przed planowym rozpoczęciem spotkania. Rozgrzewka „na siatce” będzie możliwa po zakończeniu dezynfekcji stanowisk sędziowskich oraz miejsc przeznaczonych dla zespołów;
 18. W związku z zaleceniem ograniczania kontaktu, drużyny biorące udział w spotkaniu nie witają się pod siatką. Tradycyjne powitanie zostaje zastąpione okrzykiem drużyny.
 19. Organizator zapewnia piłki meczowe.
 20. Organizator nie udostępnia piłek na rozgrzewkę.
 21. Trenerzy/kapitanowie drużyn zobowiązani są poinformować organizatora o wszelkich niepokojących objawach bądź zmianie stanu zdrowia członków drużyny.