REGULAMIN SIATKARSKIEGO TURNIEJU CHARYTATYWNEGO GRAMY DLA PROMYKA

aktualizacja: 13.09.2019

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku oraz popularyzacja gry w piłkę siatkową.
 2. Zbiórka środków na rzecz funkcjonowania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny Turnieju otrzymają Puchar oraz nagrody rzeczowe.

III. Organizatorzy

 1. Organizatorem turnieju jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe.
 2. Współorganizatorem turnieju jest Pozytywna Szkoła Podstawowa.

IV. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na sali gimnastycznej Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, przy ulicy Azaliowej 18.
 2. Turniej mikstowy w całości zostanie rozegrany jednego dnia, tj. 21/09/2019
 3. Turniej męski w całości zostanie rozegrany jednego dnia, tj. 22/09/2019
 4. Dokładne godziny poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później niż przed startem turnieju.

V. Warunki uczestnictwa w Turnieju:

 1. Do Turnieju mikstów może przystąpić maksymalnie 8 drużyn.
 2. Do Turnieju męskiego może przystąpić maksymalnie 8 drużyn.
 3. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie www - http://tss.org.pl/, do dnia 20/09/2019 włącznie
 4. Zgłoszenia drużyny do Turnieju dokonuje w imieniu drużyny jej kapitan.
 5. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej formularza opatrzonego podpisem kapitana drużyny na adres siatkowka@tss.org.pl.
 6. Oryginał formularza zgłoszeniowego każdej drużyny musi zostać dostarczona do Organizatora najpóźniej w dniu rozgrywek do godziny 9:00, pod rygorem nie dopuszczenia do turnieju.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest przed startem turnieju podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, utrwalania i przetwarzania wizerunku oraz głosu. Podpisuje także zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Podpisanie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w turnieju.
 8. Udział w Turnieju jest odpłatny. Odpłatność w wysokości 20 zł za osobę należy uiścić u organizatora w dniu Turnieju. W imieniu drużyny odpłatności dokonuje kapitan drużyny.
 9. Wyklucza się udział w Turnieju zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej od II ligi włącznie.
 10. Każda drużyna może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie 14 zawodników.
 11. Zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 12. W dniu rozgrywania turnieju mikstowego, w każdej drużynie, w każdym momencie meczu muszą występować na boisku minimum dwie kobiety.
 13. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.
 14. Zawodników w meczu obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do używania na sali gimnastycznej (nie brudzące).

VI. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na dwie grupy (A i B) oraz Faza II finałowa tj. mecze o miejsca.
 2. W Fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po cztery zespoły. O przydziale zadecyduje losowanie.
 3. Spotkania w Fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym.
 4. Na podstawie wyników Fazy I grupowej zostaną utworzone pary Fazy II.
 5. W Fazie II zmierzą się ze sobą drużyny z odpowiadających sobie miejsc z obu grup (tj. pierwsza drużyna z grupy A z pierwszą drużyną z grupy B, itd.) celem ustalenia końcowej kolejności tych drużyn.
 6. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem ustalonym po zamknięciu zgłoszeń drużyn.
 7. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin Turnieju nie stanowi inaczej.
 8. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa MVA-200 i Molten V5M5000. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 9. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 10. W trakcie rozgrywania spotkań podczas turnieju mikstów, górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 11. W trakcie rozgrywania spotkań, podczas turnieju męskiego, górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 243 cm od podłoża.
 12. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 13. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 14. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:0
  2. 2 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:1
 15. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. 1 punkt meczowy w przypadku przegranej 1:2
  2. 0 punktów meczowych w przypadku przegranej 0:2
 16. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 17. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decyduje wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 18. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników.
 19. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  4. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
 20. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 21. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w Turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania zawodów.
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Turnieju.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Turnieju (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie www – http://tss.org.pl/a także stronie wydarzenia w serwisie Facebook.