REGULAMIN TURNIEJU BUSINESS VOLLEYBALL CUP 2019

aktualizacja: 05.02.2019

I. Cel

 1. Integracja pracowników firmy poprzez wspólne zmagania sportowe.
 2. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny Business Volleyball Cup 2019, zwanego dalej Turniejem, otrzymają statuetki a także nagrody przygotowane przez Organizatora, sponsorów i partnerów Turnieju.
 2. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy za uczestnictwo w Turnieju.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe, KRS: 0000346427; ul. Miechucińska 10; 80-289 Gdańsk. NIP: 951-230-11-52

IV. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na sali sportowej Pozytywnej Szkoły Podstawowej, przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku.
 2. Organizator na potrzeby rozegrania Turnieju zapewnia dwa pełnowymiarowe boiska wyposażone w profesjonalne siatki do siatkówki, spełniające standardy FIVB.
 3. Turniej będzie odbywał się w dniach 9 – 10 lutego 2019 roku.

V. Warunki uczestnictwa w Turnieju:

 1. W Turnieju biorą udział drużyny reprezentujące przedsiębiorcę zwanego w dalszej części Zgłaszającym.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez Organizatora na stronie internetowej Turnieju: http://www.tss.org.pl/, w terminie określonym przez Organizatora (07.02.2019 r.)
 3. Zgłoszenia drużyny do Turnieju dokonuje w imieniu Zgłaszającego kapitan drużyny.
 4. Do Turnieju może przystąpić maksymalnie 8 drużyn.
 5. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatora wersji elektronicznej formularza zgodnie z postanowieniami poprzednich punktów na adres: siatkowka@tss.org.pl.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle drogą elektroniczną fakturę ze wskazanym terminem płatności i numerem rachunku bankowego, na podstawie, której Zgłaszający dokona opłaty zgłoszeniowej. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 7. Udział w Turnieju jest odpłatny. Opłatę w wysokości 1500 zł + VAT od drużyny należy uiścić przelewem bankowym na nr rachunku: ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631, na podstawie wystawionej faktury, na dane przekazane drogą elektroniczną przez Zgłaszającego.
 8. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zgłaszającego.
 9. Poza sytuacjami wskazanymi w rozdz. VIII niniejszego regulaminu, opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi.
 10. Opłata za zgłoszenie drużyny do Turnieju nie może zostać przeniesiona na inną drużynę oraz zaliczona na poczet innej edycji Turnieju, czy też pozostałych rozgrywek organizowanych przez Organizatora.
 11. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy amatorzy.
 13. Wyklucza się udział w Turnieju zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 14. Każda drużyna może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie 12 zawodników.
 15. Zawodnik może reprezentować w trakcie Turnieju tylko jedną drużynę.
 16. Składy drużyn muszą być mieszane, tzn. w jednej drużynie muszą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 17. W trakcie rozgrywania spotkania, zawsze na boisku musi być przynajmniej jedna kobieta.
 18. Zgłaszający wyraża zgodę na niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie korzystanie przez Organizatora z nazwy oraz logo Zgłaszającego oraz informacji o jego uczestnictwie w Turnieju wyłącznie w celach marketingowych i reklamowych zmierzających do promocji kolejnych edycji Turnieju. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta za pisemnym oświadczeniem Zgłaszającego.

VI. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na dwie grupy (A i B), faza II grupowa w podziale na dwie grupy (C i D).
 2. W fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po cztery drużyny.
 3. Drużyny zostaną rozlosowane do poszczególnych grup w dniu rozpoczęcia turnieju, na godzinę przed jego rozpoczęciem.
 4. Faza I Turnieju zostanie rozegrana w dniu 9 lutego 2019 roku.
 5. Spotkania w Fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym pomiędzy drużynami w każdej z grup.
 6. Na podstawie wyników Fazy I zostaną utworzone nowe grupy (C i D):
  1. Grupę C tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 i 2 w grupie A i grupie B po fazie I grupowej. Drużyny grupy C będą walczyły o miejsca 1 – 4 całości Turnieju.
  2. Grupę D tworzą drużyny zajmujące miejsca 3 i 4 w grupie A i grupie B po fazie I grupowej. Drużyny grupy D będą walczyły o miejsca 5 – 8 całości Turnieju.
 7. Spotkania w Fazie II grupowej będą się odbywać każdy z każdym pomiędzy drużynami w każdej z grup.
 8. Wyniki z Fazy II grupowej określą końcową klasyfikację drużyn biorących udział w Turnieju.
 9. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek ustalonym po rozlosowaniu drużyn do grup w Fazie I grupowej.
 10. Podział grup i terminarz rozgrywek będzie dostępny przy wejściu na salę sportową w szatniach oraz punkcie informacyjnym Turnieju.
 11. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.
 12. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn zobowiązani są do podpisania protokołu meczowego. Zawodnik wpisany do protokołu nie musi być obecny na sali w chwili podpisania protokołu.
 13. Na każde wezwanie Organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości.
 14. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 15. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin Turnieju nie stanowi inaczej.
 16. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Molten V5M5000 i Mikasa MVA-200. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 17. Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki przed meczem.
 18. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 min.
 19. Ze względu na mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 20. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej.
 21. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 22. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1
  2. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2
 23. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3
  2. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3
 24. Kolejność zespołów po każdym meczu (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 25. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 26. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań Turnieju) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25:0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 4 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu)
  5. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 27. Ponadto zespół przegrywa walkowerem(mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0:3 i 0:25 w każdym secie), jeżeli:
  1. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 28. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 4 zawodników. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu.
 29. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  4. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
  5. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 30. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VII. Niewłaściwe zachowanie i sankcje

 1. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji opisanej w pkt. 2 niniejszego rozdziału, nie podlega sankcjom. Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespół poziomu zachowania podlegającego sankcjom.
  1. etap pierwszy prewencji: ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana.
  2. etap drugi prewencji: żółta kartka dla członka zespołu - upomnienie takie jest zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje konsekwencji w trakcie gry.
 2. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, przeciwników, członków swojego zespołu lub publiczności, podlega sankcjom i klasyfikowane jest w trzech kategoriach w zależności od wagi przewinienia.
  1. Zachowanie grubiańskie: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi.
  2. Zachowanie obraźliwe: zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa.
  3. Agresja: atak fizyczny, agresja lub grożenie.
 3. Zgodnie z oceną sędziego pierwszego i w zależności od stopnia przewinienia, stosuje się i zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje: KARA, WYKLUCZENIE lub DYSKWALIFIKACJA.
  1. Kara - pierwsze grubiańskie zachowanie w meczu przez dowolnego członka zespołu karane jest przyznaniem punktu i zagrywki przeciwnikowi.
  2. Wykluczenie - członek zespołu, któremu udzielono sankcji wykluczenia, do końca seta musi siedzieć na ławce rezerwowych bez prawa do udziału w grze. Jeśli wykluczony zawodnik jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
   • Pierwsze obraźliwe zachowanie członka zespołu jest sankcjonowane wykluczeniem.
   • Drugie grubiańskie zachowanie w tym samym meczu tego samego członka zespołu sankcjonowane jest wykluczeniem.
  3. Dyskwalifikacja - członek zespołu, któremu udzielono sankcji dyskwalifikacji, musi opuścić przestrzeń boiska i nie może wziąć udziału w grze do końca meczu. Zawodnik który jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
   • Pierwsze zachowanie agresywne, a także groźba agresji jest sankcjonowane dyskwalifikacją.
   • Drugie zachowanie obraźliwe tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją.
   • Trzecie grubiańskie zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją.
 4. Wszystkie sankcje za niewłaściwe zachowanie są sankcjami indywidualnymi, pozostają w mocy przez cały mecz i są zapisywane w protokole zawodów.
 5. Za powtórne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu, sankcje nakładane są progresywnie (za każde kolejne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu stosowana jest wyższa sankcja).
 6. Wykluczenie lub dyskwalifikacja za zachowanie obraźliwe lub agresywne nie wymagają udzielania wcześniej niższych sankcji.
 7. Każde niewłaściwe zachowanie, mające miejsce przed lub między setami, podlega sankcjonowaniu zgodnie z pkt 3, a sankcje są nakładane w następnym secie.
 8. Do sygnalizowania sankcji używa się następujących kartek:
  1. Upomnienie:
   • etap pierwszy: upomnienie słowne.
   • etap drugi: żółta kartka.
  2. Kara: czerwona kartka.
  3. Wykluczenie: żółta i czerwona kartka trzymane razem.
  4. Dyskwalifikacja: żółta i czerwona kartka trzymane osobno.
 9. Wszelkie wątpliwości co do zastosowanych sankcji przez sędziego pierwszego rozstrzyga Organizator rozgrywek.

VIII. Rezygnacja z Turnieju

 1. Chęć rezygnacji z udziału w Turnieju, Zgłaszający powinien złożyć Organizatorowi drogą elektroniczną na adres siatkowka@tss.org.pl.
 2. Chęć rezygnacji winna być złożona nie później niż na 15 dni przed terminem rozegrania Turnieju. Przy zachowaniu tego terminu, Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości opłaty zgłoszeniowej.
 3. Jeżeli chęć rezygnacji zostanie nadesłana po terminie wskazanym w rozdz. VIII, pkt. 2, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty zgłoszeniowej.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodników startujących w Turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 4. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek.
 5. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Turnieju.
 6. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 8. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu przez Zgłaszającego.
 9. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Turnieju (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: http://www.tss.org.pl/