Regulamin turnieju Anioły na Parkiecie 2020

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI „ANIOŁY NA PARKIECIE”

 aktualizacja: 31.01.2020

I. Cel

 1. Zbiórka środków na rzecz działań statutowych Fundacji, kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej, upowszechnianie aktywnych form wypoczynku oraz popularyzacja gry w piłkę siatkową.

II. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i upominki.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

IV. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na sali gimnastycznej Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, przy ulicy Azaliowej 18.
 2. Turniej w całości zostanie rozegrany jednego dnia, tj. 15.02.2020r.
 3. Dokładne godziny poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

V. Warunki uczestnictwa w Turnieju:

 1. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie www - http://tss.org.pl/ , do dnia 13.02.2020r.
 2. Zgłoszenia można wysyłać od 1 lutego 2020 roku. Formularze zgłoszeniowe nadesłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.
 3. Zgłoszenia drużyny do Turnieju  dokonuje w imieniu drużyny jej kapitan.
 4. Lista zawodników każdej drużyny musi zostać dostarczona do Organizatora w oryginale najpóźniej w dniu rozgrywek do godziny 9:00.
 5. Każdy zawodnik potwierdza swoim podpisem na karcie zgłoszenia zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Do Turnieju może przystąpić maksymalnie 12 drużyn.
 7. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej formularza na adres siatkowka@tss.org.pl.
 8. Udział w Turnieju jest odpłatny. Opłatę w wysokości 800 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym do dnia 13 lutego 2020r., na nr rachunku bankowego Organizatora: ING Bank Śląski, 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631 w tytule wpisując: ANP - Nazwa Drużyny.
 9. W przypadku, gdyby nie doszło do odbycia się Turnieju, wcześniej dokonane wpłaty zostaną zwrócone przelewem zwrotnym.
 10. Wyklucza się udział w Turnieju zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 11. Każda drużyna może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie 12 zawodników.
 12. Uczestnicy poniżej 18. roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek).
 13. Zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 14. W każdej drużynie w każdym momencie meczu muszą występować na boisku minimum dwie kobiety.
 15. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.
 16. Zawodników w meczu obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do używania na sali gimnastycznej (nie brudzące).

VI. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na cztery grupy (A, B, C, D) oraz Faza II finałowa tj. mecze o miejsca.
 2. W Fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po trzy zespoły. O przydziale zadecyduje losowanie.
 3. Spotkania w Fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym.
 4. Na podstawie wyników z Fazy I grupowej zostaną rozpisane trzy drabinki gier o miejsca:
  1. 1 – 4 – drużyny które zajęły pierwsze miejsca
  2. 5 – 8 – drużyny które zajęły drugie miejsca
  3. 9 – 12 – drużyny które zajęły trzecie miejsca
 5. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem ustalonym po zamknięciu zgłoszeń drużyn.
 6. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin Turnieju nie stanowi inaczej.
 7. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 8. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 9. W meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 10. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 11. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. bez konieczności zachowania dwóch punktów przewagi). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 12. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:0
  2. 2 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:1
 13. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. 1 punkt meczowy w przypadku przegranej 1:2
  2. 0 punktów meczowych w przypadku przegranej 0:2
 14. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 15. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decyduje wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 16. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników.
 17. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  4. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
  5. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 18. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w Turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania zawodów.
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Turnieju.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Turnieju (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie www – http://tss.org.pl/ a także stronie wydarzenia w serwisie Facebook.