REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA GDAŃSKA

aktualizacja: 14.10.2020

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wyłonienie mistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców w skrócie ALSR.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny klasyfikacji generalnej ALSR otrzymają Puchar a reprezentowane przez nie szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

IV. Współorganizator

 1. Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku przy ulicy Azaliowej 18

V. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na salach gimnastycznej Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku.
 2. Turnieje wchodzące w skład całości rozgrywek ALSR, będą rozgrywane zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępne w osobnej publikacji.

VI. Warunki uczestnictwa w ALSR:

 1. W turniejach ALSR mogą wziąć udział zgłoszone zespoły reprezentujące szkołę podstawową z województwa pomorskiego.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy, w terminie określonym przez organizatorów.
 3. Zgłoszenia drużyny do ALSR dokonuje w imieniu szkoły kapitan drużyny.
 4. Przed pierwszym turniejem w którym drużyna chce uczestniczyć, kapitan drużyny przesyła listę zawodników drużyny, którzy w trakcie całego sezonu mogą brać udział w rozgrywkach. Lista ta musi być zweryfikowana i potwierdzona przez szkołę, którą drużyna reprezentuje pod kątem przynależności do grona rodziców owej szkoły.
 5. Formularz zgłoszeniowy winien być dostarczony do organizatora min. trzy dni przed planowanym turniejem w którym drużyna chce wystąpić.
 6. Do pojedynczego turnieju w ramach ALSR może przystąpić 6 drużyn.
 7. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej formularza zgodnie z postanowieniami poprzednich punktów na adres: siatkowka@tss.org.pl, oraz uiszczenia płatności za turniej.
 8. W pojedynczym turnieju, drużyna może składać się maksymalnie z 10 osób.
 9. Udział w rozgrywkach ALSR jest odpłatny. Opłatę w wysokości 150 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym do 3 dni od momentu przesłania zgłoszenia. Nie później jednak niż na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju. Wpłat należy dokonać na nr rachunku bankowego: ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631.
 10. W turniejach ALSR mogą brać udział zawodnicy amatorzy, którzy są rodzicami bądź prawnymi opiekunami ucznia szkoły, którą drużyna reprezentuje.
 11. Wyklucza się udział w ALSR zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 12. Każda drużyna może zgłosić do udziału w ALSR maksymalnie 20 zawodników (w pojedynczym turnieju można wpisać do protokołu maksymalnie 10 zawodników).
 13. Każda drużyna może wziąć udział w dowolnej liczbie turniejów rozgrywanych w ramach ALSR.
 14. Zawodnik może reprezentować w sezonie tylko jedną szkołę.
 15. Zawodnik może być w jednym czasie zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 16. W trakcie trwania rozgrywek dwa razy można dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny. Nowy formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony tak samo jak formularz pierwotny. Nowy skład powinien być przesłany w formie elektronicznej organizatorowi min. trzy dni przed turniejem w którym ma obowiązywać oraz dostarczony podczas najbliższego turnieju w wersji oryginalnej. Brak spełnienia powyższych zapisów skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek nowo zgłoszonych zawodników.
 17. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 18. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę oraz logo (znak graficzny).
 19. Kolor i wzór koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu (z wyjątkiem zawodnika libero, dla którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu), a koszulki muszą być ponumerowane zarówno na klatce piersiowej jak i na plecach.

VII. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. W każdym turnieju rozgrywki będą się odbywać w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na dwie grupy oraz Faza II finałowa tj. spotkania o konkretne miejsca.
 2. W fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po trzy zespoły.
 3. Spotkania w Fazie I grupowej odbywać się będą systemem każdy z każdym.
 4. Na podstawie wyników fazy I grupowej zostaną utworzone pary finałowe.
 5. Mecze w fazie II grupowej rozgrywane są jedynie między zespołami, które zajęły równorzędne miejsca w obu grupach.
 6. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia turnieju.
 7. Każdy zawodnik, przed pierwszym rozegranym przez siebie spotkaniem w ramach ALSR, ma obowiązek okazać ważną legitymację swojego dziecka.
 8. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać także dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 9. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 10. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin ALSR nie stanowi inaczej.
 11. Piłkami do rozgrywania meczów są Molten V5M5000. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 12. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 13. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 min.
 14. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 15. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej.
 16. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 17. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2: 0
  2. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2:1
 18. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 1:2
  2. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:2
 19. Kolejność zespołów w turnieju ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 20. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek wygranych spotkań do spotkań przegranych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  3. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  4. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 21. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań ALSR) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 : 0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 4 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu)
  5. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 22. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0:2 i 0:25 w każdym secie)
  1. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 23. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez drużynę przeciwną. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu.
 24. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik kontuzjowany nie może powrócić na boisko w danym turnieju.
  4. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  5. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
  6. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 25. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.
 26. Klasyfikacja generalna jest prowadzona dla każdej drużyny. Za udział w turnieju drużynie przyznawane są punkty premiowe od 1 do 6, w zależności od miejsca, które zajęła drużyna w turnieju (zwycięska drużyna otrzymuje 6 pkt itd.)

VIII. Niewłaściwe zachowanie i sankcje

 1. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji, nie podlega sankcjom. Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespół poziomu zachowania podlegającego sankcjom.
  1. etap pierwszy prewencji: ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana.
  2. etap drugi prewencji: żółta kartka dla członka zespołu - upomnienie takie jest zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje konsekwencji w trakcie gry.
 2. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, przeciwników, członków swojego zespołu lub publiczności, podlega sankcjom i klasyfikowane jest w trzech kategoriach w zależności od wagi przewinienia.
  1. Zachowanie grubiańskie: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi
  2. Zachowanie obraźliwe: zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa.
  3. Agresja: atak fizyczny, agresja lub grożenie.
 3. Zgodnie z oceną sędziego pierwszego i w zależności od stopnia przewinienia, stosuje się i zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje: KARA, WYKLUCZENIE lub DYSKWALIFIKACJA.
  1. Kara - pierwsze grubiańskie zachowanie w meczu przez dowolnego członka zespołu karane jest przyznaniem punktu i zagrywki przeciwnikowi.
  2. Wykluczenie - członek zespołu, któremu udzielono sankcji wykluczenia, do końca seta musi siedzieć na ławce rezerwowych bez prawa do udziału w grze. Jeśli wykluczony zawodnik jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
   1. Pierwsze obraźliwe zachowanie członka zespołu jest sankcjonowane wykluczeniem
   2. Drugie grubiańskie zachowanie w tym samym meczu tego samego członka zespołu sankcjonowane jest wykluczeniem
  3. Dyskwalifikacja - członek zespołu, któremu udzielono sankcji dyskwalifikacji, musi opuścić przestrzeń boiska i nie może wziąć udziału w grze do końca meczu zawodnik jest na boisku musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.
   1. Pierwsze zachowanie agresywne, a także groźba agresji jest sankcjonowane dyskwalifikacją
   2. Drugie zachowanie obraźliwe tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją
   3. Trzecie grubiańskie zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu jest sankcjonowane dyskwalifikacją.
 4. Wszystkie sankcje za niewłaściwe zachowanie są sankcjami indywidualnymi, pozostają w mocy przez cały mecz i są zapisywane w protokole zawodów.
 5. Za powtórne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu, sankcje nakładane są progresywnie (za każde kolejne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu stosowana jest wyższa sankcja).
 6. Wykluczenie lub dyskwalifikacja za zachowanie obraźliwe lub agresywne nie wymagają udzielania wcześniej niższych sankcji.
 7. Każde niewłaściwe zachowanie, mające miejsce przed lub między setami, podlega sankcjonowaniu zgodnie z pkt 3, a sankcje są nakładane w następnym secie.
 8. Do sygnalizowania sankcji używa się następujących kartek:
  1. Upomnienie:
   1. etap pierwszy: upomnienie słowne
   2. etap drugi: żółta kartka
  2. Kara: czerwona kartka
  3. Wykluczenie: żółta i czerwona kartka trzymane razem
  4. Dyskwalifikacja: żółta i czerwona kartka trzymane osobno
 9. W przypadku zastosowania przez sędziego pierwszego upomnienia poprzez sygnalizację żółtą kartą lub jakiejkolwiek sankcji w stosunku do zawodnika, w kolejnym spotkaniu podlega on sankcji dyskwalifikacji i nie może wziąć w nim udziału.
 10. Wszelkie wątpliwości co do zastosowanych sankcji przez sędziego pierwszego rozstrzyga organizator rozgrywek.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w ALSR. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w ALSR.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania ALSR (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: http://www.tss.org.pl/siatkowka/