REGULAMIN POMORSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

aktualizacja: 03.04.2019

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę ręczną wśród osób dorosłych
 2. Wyłonienie mistrza Pomorskiej Amatorskiej Ligi Piłki Ręcznej w skrócie PALPR.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny PALPR otrzymają trofea oraz nagrody rzeczowe.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

III. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 92 przy ulicy Startowej 9 w Gdańsku.
 2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

IV Warunki uczestnictwa w PALPR

 1. W PALPR biorą udział zgłoszone zespoły.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy, w terminie określonym przez organizatorów.
 3. Zgłoszenia drużyny do PALPR dokonuje w imieniu zespołu kapitan drużyny.
 4. Do PALPR mogą przystąpić maksymalnie 4 drużyny damskie i 4 drużyny męskie.
 5. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej zatwierdzonego formularza zgodnie z postanowieniami poprzednich punktów na adres: reczna@tss.org.pl
 6. Potwierdzona lista zawodników każdej drużyny musi zostać dostarczona do Organizatora w oryginale najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego kapitanów drużyn. Data spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej inicjatywy http://tss.org.pl/reczna/.
 7. Udział w rozgrywkach PALPR jest odpłatny. Opłatę w wysokości 900 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym do dnia rozpoczęcia rozgrywek. Wpłat należy dokonać na nr rachunku bankowego: ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631.
 8. W PALPR mogą brać udział pełnoletni zawodnicy amatorzy.
 9. Wyklucza się udział w PALPR zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki ręcznej lub Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
 10. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 20 osób do ligi, jednak do meczu może zostać zgłoszonych maksymalnie 16 osób (7 na boisku, pozostali to zawodnicy rezerwowi).
 11. Zawodnik może reprezentować w lidze tylko jedną drużynę.
 12. Zawodnik może być w jednym czasie zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 13. W trakcie trwania rozgrywek jeden razy można dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny. Zgłoszeń takich można dokonać wyłącznie do początku rundy rewanżowej. Nowy formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony tak samo jak formularz pierwotny. Nowy skład powinien być przesłany w formie elektronicznej organizatorowi najpóźniej na trzy dni przed najbliższą kolejką oraz dostarczony podczas najbliższej kolejki w wersji oryginalnej. Brak spełnienia powyższych zapisów skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek nowo zgłoszonych zawodników.
 14. Składy drużyn nie mogą być mieszane.
 15. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.
 16. Kolor i wzór koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu (z wyjątkiem bramkarza), a koszulki muszą być ponumerowane.

V Zasady przeprowadzania zawodów

 1. W ramach rozgrywek PALPR występują dwie klasy rozgrywek – męska i żeńska. Drużyny rywalizują ze sobą wyłącznie w danej klasie.
 2. Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. I faza zostanie rozegrana systemem dwurundowym (mecz i rewanż), II faza w której zespoły zmierzą się systemem play-off.
 3. W I fazie drużyny zostaną przyporządkowane poprzez rozlosowanie miejsc.
 4. Spotkania w I fazie odbywać będą się systemem każdy z każdym w systemie dwurundowym. W ten sposób zostanie ustalona kolejność drużyn przed fazą play-off
 5. W trakcie fazy play-off, drużyny które po I fazie znalazły się na 1 i 2 miejscu, rozegrają spotkanie o 1 miejsce, natomiast drużyny, które po I fazie znalazły się na 3 i 4 miejscu, rozegrają mecz o 3 miejsce.
 6. Jeżeli w podstawowym czasie gry mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, w celu wyłonienia zwycięzcy wykonywane będą rzuty karne.
 7. Do rzutów karnych każda drużyna wyznacza po 5 osób. Jeśli po wykonaniu rzutów przez wyznaczonych zawodników, nadal będzie remis, do rzutów podchodzi następna wyznaczona osoba.
 8. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.
 9. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w  protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu. Po rozpoczęciu spotkania, nie można dopisywać zawodników do protokołu meczowego. Zawodnik wpisany do protokołu nie musi być obecny na sali w chwili sporządzania protokołu.
 10. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 11. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 12. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę ręczną zatwierdzonym przez ZPRP o ile niniejszy Regulamin PALPR nie stanowi inaczej.
 13. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 14. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 15. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 16. Czas trwania meczu to 2 x 20 minut.
 17. W każdej połowie można wziąć jeden czas dla drużyny, trwający 1 minutę.
 18. Jeżeli w trakcie trwania spotkania zawodnik otrzyma czerwona kartkę za swoje zachowanie, zostaje usunięty z boiska i nie może powrócić do gry do końca spotkania. Zawodnik, który za swoje zachowanie otrzyma niebieska kartkę, zostaje odsunięty od gry i dodatkowo nie może grać w najbliższym meczu.
 19. Mecz zostanie zweryfikowany, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań PALPR) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 20. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli:
  1. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 21. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu.
 22. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodników startujących w PALPR. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w PALPR.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania PALPR (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: http://www.tss.org.pl/reczna/