REGULAMIN ALSR Volleyball Beach Cup 2020

aktualizacja: 22.07.2020

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny każdego turnieju w ramach ALSR Volleyball Beach Cup 2020 otrzymają drobne upominki.
 2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymają puchar/statuetki i nagrody rzeczowe

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

IV. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na boiskach do siatkówki plażowej wskazanych przez organizatora
 2. Turnieje wchodzące w skład całości rozgrywek ALSR Volleyball Beach Cup 2020, będą rozgrywane zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępne w osobnej publikacji.
 3. Ze względu na warunki pogodowe turniej może być przeniesiony na inny termin.

V. Warunki uczestnictwa w turniejach ALSR Volleyball Beach Cup 2020:

 1. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy, w terminie określonym przez organizatorów.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń dla każdego z turniejów wchodzących w skład rozgrywek ALSR Volleyball Beach Cup 2020, zostanie wskazany osobno.
 3. Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonuje kapitan drużyny.
 4. Do pojedynczego turnieju w ramach ALSR Volleyball Beach Cup 2020 może przystąpić 12 drużyn.
 5. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej formularza oraz uiszczenie płatności za udział w turnieju.
 6. Udział w rozgrywkach ALSR Volleyball Beach Cup 2020 jest odpłatny. Opłatę w wysokości 40 zł od osoby należy uiścić za pośrednictwem linku do elektronicznych płatności TPAY, przesłanego przez organizatora. Czas na dokonanie płatności wynosi 3 dni, po tym czasie rezerwacja miejsca jest anulowana, a do udziału w turnieju organizator zaprasza drużynę z listy rezerwowej.
 7. W turniejach ALSR Volleyball Beach Cup 2020 mogą brać udział drużyny złożone z:
  1. rodzica bądź prawnego opiekuna ucznia szkoły podstawowej – obligatoryjnie
  2. ucznia szkoły podstawowej, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia – maksymalnie jedna osoba
  3. osoby dorosłej powyżej 18 roku życia, nie spełniającej powyższych warunków – maksymalnie jedna osoba
 8. Weryfikacji rodzica zgłoszonego do rozgrywek dokonuje się na podstawie legitymacji szkolnej ucznia, którą osoba zgłoszona jako zawodnik musi posiadać ze sobą w dniu rozgrywania turnieju.
 9. W trakcie trwania spotkania rodzic/prawny opiekun ucznia podstawówki musi obowiązkowo znajdować się na boisku.
 10. Uczestnik poniżej 18. roku życia obowiązkowo musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (w przypadku jej braku nie zostanie dopuszczony do rozgrywek).
 11. Wyklucza się udział w rozgrywkach ALSR Volleyball Beach Cup 2020 pełnoletnich zawodników, którzy posiadają aktualną licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej powyżej II ligi męskiej i II ligi kobiet.
 12. Każda drużyna może zgłosić do udziału w turnieju ALSR Volleyball Beach Cup 2020 maksymalnie 3 zawodników.
 13. Każda drużyna może wziąć udział w dowolnej liczbie turniejów rozgrywanych w ramach ALSR Volleyball Beach Cup 2020.
 14. Zawodnik może być w jednym turnieju zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 15. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 16. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.

VI. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki ALSR Volleyball Beach Cup 2020 będą przeprowadzane w trzech turniejach jednodniowych.
 2. W każdym turnieju rozgrywki będą się odbywać w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na cztery grupy (A, B, C i D) oraz Faza II finałowa tj. spotkania o konkretne miejsca.
 3. W Fazie I grupowej, drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po trzy drużyny. O przydziale do grup zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Spotkania w Fazie I grupowej odbywać się będą systemem każdy z każdym.
 5. Na podstawie wyników z Fazy I grupowej zostaną rozpisane trzy drabinki gier o miejsca:
  1. 1 – 4 – drużyny które zajęły pierwsze miejsca
  2. 5 – 8 – drużyny które zajęły drugie miejsca
  3. 9 – 12 – drużyny które zajęły trzecie miejsca
 6. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na boisko na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia turnieju.
 7. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 8. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin ALSR Volleyball Beach Cup 2019 nie stanowi inaczej.
 10. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa VLS-300. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 11. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 12. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 minutach
 13. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 14. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 15. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 21 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 16. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2:0
  2. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2:1
 17. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. 1 punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 1:2
  2. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:2
 18. Kolejność zespołów w turnieju ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 19. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 20. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 0:21 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 21. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli w ocenie sędziego lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 22. Mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0:2 i 0:21 w każdym secie.
 23. W trakcie spotkania na boisku może znajdować się wyłącznie dwóch zawodników.
 24. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  4. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 25. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.
 26. Klasyfikacja generalna jest prowadzona dla każdego zawodnika. Za udział w turnieju zawodnikowi przyznawane są punkty premiowe od 1 do 12, w zależności od miejsca, które zajęła jego drużyna w turnieju (zawodnik zwycięskiej drużyny otrzymuje 12 pkt itd.)

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodników startujących w turniejach ALSR Volleyball Beach Cup 2020. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów także elektronicznych oraz zażywania innych używek. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w turnieju.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania ALSR Volleyball Beach Cup 2020 (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: www.tss.org.pl/plazowka