By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz PDF jest przygotowany do wypełnienia go na komputerze. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników, a następnie wydrukowaniu wypełnionego uprzednio formularza. 

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przedłożyć go sekretariacie szkoły, w celu potwierdzenia iż osoby zgłoszone są nauczycielami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły, którą drużyna reprezentuje.

Prosimy też o wskazanie kapitana drużyny/osoby kontaktowej, tak by w razie konieczności była możliwość kontaktu z drużyną i przekazaniu jej niezbędnych informacji.

Skan podpisanego i poświadczonego zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres siatkowka@tss.org.pl. Oryginał zgłoszenia dostarczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia turnieju. Niedostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego, będzie skutkował niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.