Regulamin wyzwania biegowego "Biegaj razem z Iron Team!"

aktualizacja: 06.11.2018

 

I Słowniczek pojęć

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest użyte któreś z pojęć, oznacza ono:
  1. Endomondo - aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca monitoring aktywności sportowej, dostępna na platformę Android, iOS, Windows.
  2. Iron Team - projekt biegowy Trójmiejskiego Stowarzyszenia Sportowego
  3. Konkurs - rywalizacja biegowa prowadzona pod nazwą "Biegaj razem z Iron Team" opisana w poniższym Regulaminie.
  4. Nagroda - prezenty o niskiej wartości mające charakter reklamowy, nie podlegające opodatkowaniu.
  5. Organizator - Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miechucińskiej 10.
  6. Regulamin - zbiór przepisów który określa sposób przeprowadzenia Konkursu.
  7. Rywalizacja - funkcjonalność w Endomondo umożliwiająca śledzenie postępów treningowych w czasie trwania Konkursu.
  8. Uczestnik - pełnoletnia osoba chcąca wziąć udział w Konkursie.

II Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod tytułem „Biegaj razem z Iron Team!”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja biegania rekreacyjnego oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej, poprzez uczestnictwo w treningach indywidualnych oraz drużynowych.
 3. Konkurs trwa od 06.11.2018 roku od godziny 18:00 do 15.12.2018 godz. 20:00.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

III Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy w czasie trwania Konkursu przynajmniej raz wzięły udział w zajęciach biegowych organizowanych przez Iron Team.
 3. Potwierdzeniem wzięcia udziału w zajęciach o których mowa w punkcie 2, jest wpisanie na listę uczestników przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. W celu wzięcia udziały w Konkursie, chętne osoby muszą dołączyć do przynajmniej jednej z dwóch Rywalizacji utworzonych przez Organizatora w aplikacji Endomondo:
  1. Biegaj razem z Iron Team - ilość treningów - https://www.endomondo.com/challenges/38808921
  2. Biegaj razem z Iron Team - ilość kilometrów - https://www.endomondo.com/challenges/38808894

IV Nagrody i klasyfikacja zwycięzców

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Zestaw gadżetów sportowych w skład którego wchodzi m.in. koszulka biegowa Iron Team.
  2. Inne nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów.
 2. Zwycięzcami są osoby które w chwili zakończenia konkursu zajmują pierwsze miejsca w klasyfikacji Rywalizacji o których mowa w rozdz. III, pkt 4.
 3. Nagrody przyznawane są wyłącznie dla zwycięzców w następujących kategoriach
  1. Kobiety - Biegaj razem z Iron Team - ilość treningów.
  2. Mężczyźni - Biegaj razem z Iron Team - ilość treningów.
  3. Kobiety - Biegaj razem z Iron Team - ilość kilometrów
  4. Mężczyźni - Biegaj razem z Iron Team - ilość kilometrów
 4. W przypadku gdy w danej kategorii, dwoje lub więcej zawodników zajmuje ex aequo pierwsze miejsce, Organizator może rozstrzygnąć konkurencję w oparciu o wyniki z drugiej Rywalizacji o której mowa w rozdz. III pkt 4, o ile uczestnicy Konkursu do obydwu Rywalizacji dołączyli.
 5. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną Nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. IV pkt. 2.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony po zakończeniu rywalizacji, w dniu 16.12.2018.
 8. Wręczenie nagród dla zwycięzców Konkursu odbędzie się podczas zajęć biegowych organizowanych przez Iron Team. Dokładny termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora (http://tss.org.pl/bieganie/) wraz z publikacją listy zwycięzców.

V Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu uczestników biorących udział w Konkursie. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność.
 2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
 4. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji na stronie internetowej Organizatora: http://tss.org.pl/bieganie/.