Regulamin „Biegu Anioła”

aktualizacja: 04.12.2018

 

I Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Impreza ma charakter charytatywny i cały dochód z niej zostanie przekazany Hospicjum Pomorze Dzieciom.

II Organizator

 1. Organizatorem „Biegu Anioła” (Imprezy) jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

III Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się w dniu 29 grudnia 2018 roku w Gdańsku, a sam start biegu nastąpi o godz. 10.00 i będzie
  miał charakter ciągły.
 2. Trasa Biegu będzie przebiegać ciągiem pieszym oraz ścieżkami leśnymi i zostanie ogłoszona na stronie organizatora tss.org.pl . Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na stronie tss.org.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Start i meta biegu usytuowane będą na plaży (Gdańsk Brzeźno) przy wejściu nr 55 (w tym samym miejscu).
 4. Długość trasy: dystans ok. 5000 m.
 5. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanym sektorze.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
 7. Trasa będzie oznaczona taśmami i znakami pionowymi co 1 kilometr.
 8. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów przymocowanych do obuwia (chipy zwrotne) (elektroniczny pomiar
  czasu).

IV Punkty odżywiania oraz limit czasu

 1. Punkt nawadniania będzie znajdował się na mecie.
 2. Punkt nawadniania zaopatrzony będzie w wodę, ciepłe napoje i posiłek regenerujący (zupa).
 3. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny liczony od startu.

V Uczestnictwo

 1. Wszyscy Uczestnicy startujący w Biegu Anioła muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu – dostarczonego przez Uczestnika.
 3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 4. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
 5. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 6. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie Biegu Anioła nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić
  zagrożenie dla innych Uczestników.

VI Klasyfikacja i wyniki

 1. W Biegu Anioła będą prowadzone klasyfikacja generalna – w podziale dla kobiet i mężczyzn
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
 4. W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

VII Zgłoszenia i opłaty

 1. Zgłoszenia do Biegu Anioła przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/3314.html w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2018 r do 12:00 oraz w dniu biegi, na miejscu  startu, opłatą gotówkową, jeśli limit miejsc nie uległ wyczerpaniu.
 2. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu Anioła wynosi 300 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 3. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
 4. Ze względu na charytatywny charakter biegu, wysokość stawki za opłatę startową w Biegu Anioła ustala się na
  jednym poziomie: 49zł
 5. Wniesienia opłaty startowej można dokonać on-line na https://elektronicznezapisy.pl/event/3314.html lub przelewem na konto:
  1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
   ul. Miechucińska 10
   80-289 Gdańsk
   ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631
 6. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres kontakt@tss.org.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.
 8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Dochód z imprezy w całości przekazany zostanie na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom.
 9. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów:
  1. 29 grudnia w godz. 8:30 – 9:40 w Biurze Zawodów Plaża Brzeźno, wejście nr 55
 10. Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 11. Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Organizator przewiduje możliwośc odbioru pakietu przez inną osobę / innego uczestnika biegu (konieczna weryfikacja dokumentem tożsamości).
 12. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:
  1. numeru startowego z czterema agrafkami,
  2. worka depozytowego (na odzież),
  3. gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy,
  4. upominku od Hospicjum
  5. wody na mecie
  6. pamiątkowego medalu na mecie,
  7. pomiaru czasu, w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS,
  8. możliwości skorzystania z szatni, depozytu,
  9. zdjęć z udziału w Imprezie.

VIII Nagrody

 1. Każdy Uczestnik, którzy ukończy Bieg Anioła, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik
  kontroli antydopingowej.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Miechucińska 10 80-289 Gdańsk).
 2. Dane osobowe Uczestników Biegu Anioła będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
  3. Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
  5. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)
 3. Dane osobowe Uczestników Biegu Anioła mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
  3. innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
 4. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegu Anioła.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

X Postanowienie końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Biegu Anioła obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu dyski zewnętrzne, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
 6. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
  1. na stronach internetowych,
  2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  3. na kanałach na YouTube,
  4. w mailingu bezpośrednim do klientów,
  5. w materiałach public relations,
  6. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
 7. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu Anioła wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Anioła i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu Anioła wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Pisemne protesty dotyczące organizacji Biegu Anioła przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@tss.org.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 11. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 12. Szatnie wraz z toaletami i depozytem znajdują się na plaży, przy wejściach nr 46, 48, 50 (publiczne, ogólnodostępne)
 13. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do Pakietów Startowych workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w godzinach od 08.30 do 09.50. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).
 16. Przebywanie na trasie Biegu Anioła bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 17. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 19. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest
  wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
 20. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 21. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegu Anioła.